ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚOΣ EΛΕΓΧΟΣ

Η πρακτική διαδικασία μιας φωτοδιαθλαστικής παρέμβασης για τη διόρθωση της μυωπίας, της υπερμετρωπίας, της πρεσβυωπίας ή και του αστιγματισμού ξεκινά με έναν εξατομικευμένο προεγχειρητικό οφθαλμολογικό έλεγχο.
Στο ΑΘΗΝΑΪΚO ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚO LASER, θέτουμε πάντα υψηλές προδιαγραφές για άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα, για αυτό και για τον προεγχειρητικό έλεγχο των ασθενών, ακολουθούμε μια ιδιαίτερα λεπτομερή διαδικασία.

Για την πραγματοποίηση ενός λεπτομερούς και πλήρους προεγχειρητικού ελέγχου, χρησιμοποιούμε μόνο πιστοποιημένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που παρέχουν ασφαλή αποτελέσματα προκειμένου να αποφασιστεί η πραγματοποίηση ή μη μιας επέμβασης διαθλαστικής χειρουργικής, αλλά και η θεραπευτική μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί. Περίπου ένας στους δεκαπέντε υποψήφιους δεν κρίνεται κατάλληλος για φωτοδιαθλαστική χειρουργική, για αυτό και αποκλείεται από την εφαρμογή μιας φωτοδιαθλαστικής επέμβασης που μπορεί να είναι επιβλαβής για την όραση του.

Με τη χρήση οπτικών και υπερηχητικών μεθόδων, έχουν αναπτυχθεί προηγμένες τεχνολογίες για την ορθότερη καταγραφή των δεδομένων του κερατοειδούς. Η ακριβής χαρτογράφηση της πολύπλοκης κερατοειδικής επιφάνειας ανέπτυξε τον κλάδο της «τοπογραφίας του κερατοειδούς» και η ανάγκη για ακριβή οπτική μελέτη του οφθαλμού, τον κλάδο της «οφθαλμικής αμπερρομετρίας», δηλαδή την μέτρηση και την αξιολόγηση του κυματομέτωπου (wavefront) του ματιού. Ιδιαίτερη ακρίβεια απαιτεί επίσης η μέτρηση της διάθλασης, της τοπογραφίας και της παχυμετρίας του κερατοειδούς και σε αρκετές περιπτώσεις η μέτρηση του σφάλματος του wavefront.

Στο Αθηναϊκό Διαθλαστικό Laser, με τη χρήση του πιο σύγχρονου εξοπλισμού πραγματοποιούμε μια σειρά εξετάσεων:

ΤΟΠΟΓΡΑΦIΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟYΣ
Η τοπογραφία του κερατοειδούς είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που μας δίνει τρισδιάστατους χάρτες της πρόσθιας και της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς και διαγιγνώσκει ανωμαλίες όπως ο κερατόκωνος και το pellurid marginal degeneration.

ΤΟΜΟΓΡΑΦIΑ ΠΡΟΣΘIΟΥ ΗΜΙΜΟΡIΟΥ
Η τομογραφία μας δίνει μία ενδελεχή ανάλυση όλου του κερατοειδή (κερατομετρικά στοιχεία, ποιοτική ανάλυση πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας), του προσθίου θαλάμου και του ενδοφακού.

ΠΑΧΥΜΕΤΡIΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟYΣ
Η παχυμετρία του κερατοειδούς έχει καθοριστική σημασία ως προς τη μέθοδο που θα επιλεγεί για τη διόρθωση τυχών διαθλαστικών ανωμαλιών. Κερατοειδείς με χαμηλό κεντρικό πάχος αποκλείονται από διόρθωση με LASIK λόγω κινδύνου ανάπτυξης εκτασίας.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜOΣ ΜΕΓEΘΟΥΣ ΚOΡΗΣ
Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίζουμε το μέγεθος της κόρης σε συνθήκες τόσο φωτοπικές όσο και σκοτοπικές, που είναι καίριες για τη νυχτερινή όραση αφού η κόρη διαστέλλεται κατά την προσαρμογή στο σκότος. Έτσι, είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που εμφανίζονταν παλαιότερα και όπου παρατηρούνταν μειωμένη νυχτερινή όραση λόγω μικρής ζώνης εξάχνωσης του excimer laser.

ΑΕΡΟΤΟΝΟΜΕΤΡIΑ
Η τονομέτρηση, δηλαδή ο προσδιορισμός της ενδοφθάλμιας πίεσης, ο οποίος γίνεται με τονόμετρο αέρος και όχι επιπεδώσεως για την αποφυγή επαφής με τον κερατοειδή των ασθενών, βοηθάει στη διάγνωση υπερτονίας.

EΛΕΓΧΟΣ ΞΗΡΟΦΘΑΛΜIΑΣ
Όλοι οι ασθενείς και ιδιαίτερα οι υποψήφιοι για Lasik, υπόκεινται σε ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο δακρύων.

ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ OCT
Το OCT είναι μία απεικονιστική διαγνωστική εξέταση. Μας δίνει τη δυνατότητα μέτρησης του πάχους του κερατοειδή και του πάχους του επιθηλίου καθώς και την απεικόνιση διαφόρων ανωμαλιών του κερατοειδούς.

ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΜEΤΡΗΣΗ
Με τη μέθοδο αυτή, πραγματοποιείται με ακρίβεια, ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός του ενδοθηλίου του κερατοειδούς. Η συγκεκριμένη μέθοδος βοηθάει στη διάγνωση δυσλειτουργίας της αντλίας των ενδοθηλιακών κυττάρων, σε περιπτώσεις ασθενών με μεγάλο κεντρικό πάχος κερατοειδούς.

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚOΣ EΛΕΓΧΟΣ

Η πρακτική διαδικασία μιας φωτοδιαθλαστικής παρέμβασης για τη διόρθωση της μυωπίας, της υπερμετρωπίας, της πρεσβυωπίας ή και του αστιγματισμού ξεκινά με έναν εξατομικευμένο προεγχειρητικό οφθαλμολογικό έλεγχο.
Στο ΑΘΗΝΑΪΚO ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚO LASER, θέτουμε πάντα υψηλές προδιαγραφές για άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα, για αυτό και για τον προεγχειρητικό έλεγχο των ασθενών, ακολουθούμε μια ιδιαίτερα λεπτομερή διαδικασία..

Για την πραγματοποίηση ενός λεπτομερούς και πλήρους προεγχειρητικού ελέγχου, χρησιμοποιούμε μόνο πιστοποιημένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που παρέχουν ασφαλή αποτελέσματα προκειμένου να αποφασιστεί η πραγματοποίηση ή μη μιας επέμβασης διαθλαστικής χειρουργικής, αλλά και η θεραπευτική μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί. Περίπου ένας στους δεκαπέντε υποψήφιους δεν κρίνεται κατάλληλος για φωτοδιαθλαστική χειρουργική, για αυτό και αποκλείεται από την εφαρμογή μιας φωτοδιαθλαστικής επέμβασης που μπορεί να είναι επιβλαβής για την όραση του.

Με τη χρήση οπτικών και υπερηχητικών μεθόδων, έχουν αναπτυχθεί προηγμένες τεχνολογίες για την ορθότερη καταγραφή των δεδομένων του κερατοειδούς. Η ακριβής χαρτογράφηση της πολύπλοκης κερατοειδικής επιφάνειας ανέπτυξε τον κλάδο της «τοπογραφίας του κερατοειδούς» και η ανάγκη για ακριβή οπτική μελέτη του οφθαλμού, τον κλάδο της «οφθαλμικής αμπερρομετρίας», δηλαδή την μέτρηση και την αξιολόγηση του κυματομέτωπου (wavefront) του ματιού. Ιδιαίτερη ακρίβεια απαιτεί επίσης η μέτρηση της διάθλασης, της τοπογραφίας και της παχυμετρίας του κερατοειδούς και σε αρκετές περιπτώσεις η μέτρηση του σφάλματος του wavefront.

Στο Αθηναϊκό Διαθλαστικό Laser, με τη χρήση του πιο σύγχρονου εξοπλισμού πραγματοποιούμε μια σειρά εξετάσεων:

ΤΟΠΟΓΡΑΦIΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟYΣ
Η τοπογραφία του κερατοειδούς είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που μας δίνει τρισδιάστατους χάρτες της πρόσθιας και της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς και διαγιγνώσκει ανωμαλίες όπως ο κερατόκωνος και το pellurid marginal degeneration.

ΤΟΜΟΓΡΑΦIΑ ΠΡΟΣΘIΟΥ ΗΜΙΜΟΡIΟΥ
Η τομογραφία μας δίνει μία ενδελεχή ανάλυση όλου του κερατοειδή (κερατομετρικά στοιχεία, ποιοτική ανάλυση πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας), του προσθίου θαλάμου και του ενδοφακού.

ΠΑΧΥΜΕΤΡIΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟYΣ
Η παχυμετρία του κερατοειδούς έχει καθοριστική σημασία ως προς τη μέθοδο που θα επιλεγεί για τη διόρθωση τυχών διαθλαστικών ανωμαλιών. Κερατοειδείς με χαμηλό κεντρικό πάχος αποκλείονται από διόρθωση με LASIK λόγω κινδύνου ανάπτυξης εκτασίας.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜOΣ ΜΕΓEΘΟΥΣ ΚOΡΗΣ
Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίζουμε το μέγεθος της κόρης σε συνθήκες τόσο φωτοπικές όσο και σκοτοπικές, που είναι καίριες για τη νυχτερινή όραση αφού η κόρη διαστέλλεται κατά την προσαρμογή στο σκότος. Έτσι, είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που εμφανίζονταν παλαιότερα και όπου παρατηρούνταν μειωμένη νυχτερινή όραση λόγω μικρής ζώνης εξάχνωσης του excimer laser.

ΑΕΡΟΤΟΝΟΜΕΤΡIΑ
Η τονομέτρηση, δηλαδή ο προσδιορισμός της ενδοφθάλμιας πίεσης, ο οποίος γίνεται με τονόμετρο αέρος και όχι επιπεδώσεως για την αποφυγή επαφής με τον κερατοειδή των ασθενών, βοηθάει στη διάγνωση υπερτονίας.

EΛΕΓΧΟΣ ΞΗΡΟΦΘΑΛΜIΑΣ
Όλοι οι ασθενείς και ιδιαίτερα οι υποψήφιοι για Lasik, υπόκεινται σε ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο δακρύων.

ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΜEΤΡΗΣΗ
Με τη μέθοδο αυτή, πραγματοποιείται με ακρίβεια, ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός του ενδοθηλίου του κερατοειδούς. Η συγκεκριμένη μέθοδος βοηθάει στη διάγνωση δυσλειτουργίας της αντλίας των ενδοθηλιακών κυττάρων, σε περιπτώσεις ασθενών με μεγάλο κεντρικό πάχος κερατοειδούς.

ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ OCT
Το OCT είναι μία απεικονιστική διαγνωστική εξέταση. Μας δίνει τη δυνατότητα μέτρησης του πάχους του κερατοειδή και του πάχους του επιθηλίου καθώς και την απεικόνιση διαφόρων ανωμαλιών του κερατοειδούς.

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚOΣ
EΛΕΓΧΟΣ

Η πρακτική διαδικασία μιας φωτοδιαθλαστικής παρέμβασης για τη διόρθωση της μυωπίας, της υπερμετρωπίας, της πρεσβυωπίας ή και του αστιγματισμού ξεκινά με έναν εξατομικευμένο προεγχειρητικό οφθαλμολογικό έλεγχο. Στο ΑΘΗΝΑΪΚO ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚO LASER, θέτουμε πάντα υψηλές προδιαγραφές για άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα, για αυτό και για τον προεγχειρητικό έλεγχο των ασθενών, ακολουθούμε μια ιδιαίτερα λεπτομερή διαδικασία.

Για την πραγματοποίηση ενός λεπτομερούς και πλήρους προεγχειρητικού ελέγχου, χρησιμοποιούμε μόνο πιστοποιημένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που παρέχουν ασφαλή αποτελέσματα προκειμένου να αποφασιστεί η πραγματοποίηση ή μη μιας επέμβασης διαθλαστικής χειρουργικής, αλλά και η θεραπευτική μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί. Περίπου ένας στους δεκαπέντε υποψήφιους δεν κρίνεται κατάλληλος για φωτοδιαθλαστική χειρουργική, για αυτό και αποκλείεται από την εφαρμογή μιας φωτοδιαθλαστικής επέμβασης που μπορεί να είναι επιβλαβής για την όραση του.

Με τη χρήση οπτικών και υπερηχητικών μεθόδων, έχουν αναπτυχθεί προηγμένες τεχνολογίες για την ορθότερη καταγραφή των δεδομένων του κερατοειδούς. Η ακριβής χαρτογράφηση της πολύπλοκης κερατοειδικής επιφάνειας ανέπτυξε τον κλάδο της «τοπογραφίας του κερατοειδούς» και η ανάγκη για ακριβή οπτική μελέτη του οφθαλμού, τον κλάδο της «οφθαλμικής αμπερρομετρίας», δηλαδή την μέτρηση και την αξιολόγηση του κυματομέτωπου (wavefront) του ματιού. Ιδιαίτερη ακρίβεια απαιτεί επίσης η μέτρηση της διάθλασης, της τοπογραφίας και της παχυμετρίας του κερατοειδούς και σε αρκετές περιπτώσεις η μέτρηση του σφάλματος του wavefront.

Στο Αθηναϊκό Διαθλαστικό Laser, με τη χρήση του πιο σύγχρονου εξοπλισμού πραγματοποιούμε μια σειρά εξετάσεων:

ΠΑΧΥΜΕΤΡIΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟYΣ
Η παχυμετρία του κερατοειδούς έχει καθοριστική σημασία ως προς τη μέθοδο που θα επιλεγεί για τη διόρθωση τυχών διαθλαστικών ανωμαλιών. Κερατοειδείς με χαμηλό κεντρικό πάχος αποκλείονται από διόρθωση με LASIK λόγω κινδύνου ανάπτυξης εκτασίας.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜOΣ ΜΕΓEΘΟΥΣ ΚOΡΗΣ
Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίζουμε το μέγεθος της κόρης σε συνθήκες τόσο φωτοπικές όσο και σκοτοπικές, που είναι καίριες για τη νυχτερινή όραση αφού η κόρη διαστέλλεται κατά την προσαρμογή στο σκότος. Έτσι, είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που εμφανίζονταν παλαιότερα και όπου παρατηρούνταν μειωμένη νυχτερινή όραση λόγω μικρής ζώνης εξάχνωσης του excimer laser.

ΤΟΠΟΓΡΑΦIΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟYΣ
Η τοπογραφία του κερατοειδούς είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που μας δίνει τρισδιάστατους χάρτες της πρόσθιας και της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς και διαγιγνώσκει ανωμαλίες όπως ο κερατόκωνος και το pellurid marginal degeneration.

ΤΟΜΟΓΡΑΦIΑ ΠΡΟΣΘIΟΥ ΗΜΙΜΟΡIΟΥ
Η τομογραφία μας δίνει μία ενδελεχή ανάλυση όλου του κερατοειδή (κερατομετρικά στοιχεία, ποιοτική ανάλυση πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας), του προσθίου θαλάμου και του ενδοφακού.

ΑΕΡΟΤΟΝΟΜΕΤΡIΑ
Η τονομέτρηση, δηλαδή ο προσδιορισμός της ενδοφθάλμιας πίεσης, ο οποίος γίνεται με τονόμετρο αέρος και όχι επιπεδώσεως για την αποφυγή επαφής με τον κερατοειδή των ασθενών, βοηθάει στη διάγνωση υπερτονίας.

EΛΕΓΧΟΣ ΞΗΡΟΦΘΑΛΜIΑΣ
Όλοι οι ασθενείς και ιδιαίτερα οι υποψήφιοι για Lasik, υπόκεινται σε ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο δακρύων.

ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΜEΤΡΗΣΗ
Με τη μέθοδο αυτή, πραγματοποιείται με ακρίβεια, ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός του ενδοθηλίου του κερατοειδούς. Η συγκεκριμένη μέθοδος βοηθάει στη διάγνωση δυσλειτουργίας της αντλίας των ενδοθηλιακών κυττάρων, σε περιπτώσεις ασθενών με μεγάλο κεντρικό πάχος κερατοειδούς.

ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ OCT
Το OCT είναι μία απεικονιστική διαγνωστική εξέταση. Μας δίνει τη δυνατότητα μέτρησης του πάχους του κερατοειδή και του πάχους του επιθηλίου καθώς και την απεικόνιση διαφόρων ανωμαλιών του κερατοειδούς.