Τα αποτελέσματα που έχουμε στη διάθεση μας από έναν αριθμό αρκετών εκατομμυρίων ασθενών που υπέστησαν τις συγκεκριμένες επεμβάσεις δείχνουν ελάχιστες επιπλοκές. Εν τούτοις, όπως σε όλες τις ιατρικές πράξεις, υπάρχουν παράγοντες κινδύνου που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Οι 3 κύριες αφορμές ανησυχίας είναι η μόλυνση, οι θολερότητες του κερατοειδή και η υπό ή υπέρ διόρθωση.

Σχετικά με την μόλυνση:

Στους ασθενείς χορηγούνται προληπτικά αντιβιοτικές σταγόνες αμέσως μετά την επέμβαση. Αν γίνει σωστή τους χρήση τότε το ενδεχόμενο μολύνσεως είναι εξαιρετικά περιορισμένο, αλλά ακόμη κι αν συμβεί εύκολα αντιμετωπίζεται με κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Σχετικά με τη θολερότητα:

Είναι δυνατόν σε ορισμένους ασθενείς να παρατηρηθεί μια επιφανειακή θολερότητα του κερατοειδούς. Αυτή πολύ σπάνια παρενοχλεί την όραση και στις περισσότερες περιπτώσεις εξαφανίζεται μέσα στους 12 πρώτους μετεγχειρητικούς μήνες. Στις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις ασθενών όπου η θολερότητα επιμένει και έχει επίδραση στο οπτικό αποτέλεσμα είναι δυνατόν να αφαιρεθεί με το Laser.

Σχετικά με την υπό ή υπέρ διόρθωση:

Οι υποδιορθώσεις είναι δυνατόν με συμπληρωματική επέμβαση να εξαλειφθούν ενώ οι υπερδιορθώσεις, που συνήθως είναι σπάνιες, εφόσον παραμείνουν, με την κατάλληλη αγωγή κατά κανόνα ρυθμίζονται.